Hyres-, Försäljnings- och Leveransvillkor

Hyresvillkor

Gällande från 2021-02-08

1. Hyra debiteras fr o m den dag materielen avsänts eller hålles tillgänglig för avhämtning t o m den dag materielen återkommit. I de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, gäller hyrestiden till och med den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning på av hyrestagaren anvisad plats. Minsta debitering är 7 dagar om inget annat avtalats.
Hyra debiteras per kalenderdag, alla dagar i veckan. Anmärkning mot hyresobjekt ska anmälas till uthyraren senast 3 dagar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för Hyrestagaren. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet så som mottagen i fullgott skick.

Alla fraktkostnader debiteras Hyrestagaren, leveransvillkor ExW.

2. Delfakturering sker 2 ggr per kalendermånad. Slutfakturering sker efter återlämning av materielen då även ev. reparationskostnader och/eller rengöring som ej beror på normal förslitning/hantering debiteras. Under uthyrningsperioden förbehåller sig INOMEC rätten till löpande justering i fakturan efter gällande års prislista. Betalningsvillkor 15 dagar. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 15%.

3. Hyrda objekt får användas för högst 1 arbetsskift per dag, om inget annat avtalats.

4. INOMEC svarar för normal förslitning samt egen kontroll och provning före och efter uthyrning. Eventuella skador, som inte beror på normal förslitning, debiteras hyrestagaren.

5. Hyrestagaren ansvarar för att hyresmaterielen vårdas väl och att skötselinstruktionerna följs. För tillsyn och vård samt användning av maskinen skall kunden använda kompetent personal. Hyrestagaren är skyldig att i samband med avhämtning och avlämning av hyresobjektet tillse att denne fått instruktioner för såväl handhavande som skötsel av hyresobjektet. Vid återlämnandet skall maskinen vara rengjord med hänsyn till normal förslitning och i gott skick och funktionell.

6. INOMEC äger rätt att när som helst under hyrestiden inspektera och prova hyresmaterielen.

7.Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel samt för skador på hyresmaterielen, som inte utgör normalt slitage. Hyresmatrialet är försäkrat genom INOMEC´s hyresförsäkring från försäkringsbolaget Protector Forsikring ASA. Se separata försäkringsvillkor.
Avgiften för försäkringen uppgår till 5% av nettopriset inklusive moms enligt gällande prislista. Självrisken är 0,1 prisbasbelopp per skadetillfälle 0,1 x 57 300* = 5 730 kr. Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad. Prisbasbeloppet för 2024 är = 57 300 kr

Vid utebliven betalning förbehåller sig INOMEC att utan varsel säga upp avtalet och återtaga materialen på hyrestagarens bekostnad. Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens vid var tid gällande prislista.

8.INOMEC ansvarar ej för skador, leveransförsening eller eventuella driftsavbrott hos hyrestagaren eller tredje man även om fel eller brist i hyresmaterielen konstateras. Uthyraren och Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

9. Inget av hyresmaterielen är avsedda för lyft av person om inte annat angetts. Det åligger hyrestagarens arbetsgivare att försäkra sig om att användaren har erforderlig utbildning för handhavande av hyrd utrustning. Det åligger även hyrestagaren alt. arbetsgivaren att följa nationella föreskrifter för lyft och i förekommande fall tillse att montagebesikning eller annan obligatorisk kontroll är utförd av tredje part.

10. Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

Hyrestagaren bekräftar att hen tagit del av och godkänt INOMECs hyresvillkor.

Inomec förbehåller sig rätten att när som helst förändra hyresvillkoren.

 

Försäljnings & Leveransvillkor

Gällande från 2020-06-17

Försäljnings- och leveransvillkor
Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Priser
Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen.

Leveranssätt
Fritt INOMEC´s lager om inget annat avtalats i offert. Frakter från fabrik direkt kan förekomma. ExW.

Annullering av order
Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Inomec, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern.

Anmärkning på leverans eller faktura
Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Inomec kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods
Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Inomec inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner
Före eventuell retur till Inomec skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara. Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Inomec kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Inomec anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående returvillkor.
Kopia av följesedel/faktura skall alltid följa med godset.

Force Majeure
Inomec ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Inomec´s påverkan eller kontroll.