Hyresförsäkring

INOMECs Hyresförsäkring – En trygghet för dig som kund

INOMECs försäkring för uthyrd egendom

Inomec har en hyrförsäkring som tecknats med försäkringsbolaget Protector Forsikring ASA.

Vad omfattas av försäkringen

Försäkringen gäller för plötslig, oförutsedd utifrån kommande fysisk skada, såsom bl a brand, stöld,
skadegörelse & vattenskada.
Som plötslig, oförutsedd utifrån kommande skada anses bl a inte förslitning, förbrukning, korrosion, eller
vårdslöst handhavande, sprängning, klotter eller skadedjursangrepp. Vid stöld och skadegörelse gäller att
tidpunkten för brottet ska preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till
egendomens värde, stöldbegärlighet, samt till förhållanden i övrigt. Detta ska framgå i polisrapporten.
Exempel på rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra stöld är att: Egendomen ska låsas in i lokal eller
inhägnad, eller låsas fast, så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas. Åtgärder ska ha
vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till egendomen värde och stöldbegärlighet.

Om skada eller stöld inträffar Kontakta snarast din närmaste INOMEC depå eller mejla
skada@inomec.se. Alternativt ring din närmsta depå. Ärendet ska vara INOMEC tillhanda senast 3
månader från skade- respektive stölddatum.

Krav för att försäkringen ska gälla

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller skada måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för
brott/skada och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder.
Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygscontainer med ordentliga
lås, exempelvis hänglås i klass 4.

Begränsningar i försäkringen

Plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada är inte bl.a. förslitning, förbrukning, korrosion, vårdslöst
handhavande, sprängning, klotter eller skadedjursangrepp. Försäkringen gäller i Norden.

Om skada inträffar, fyll i INOMEC Skadeanmälan (finns på HÄR)

 • Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson.
 • Uppge skadad egendom samt individnummer.
 • Dokumentera med bilder.
 • Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
 • Vid skadegörelse ska polisanmälan bifogas!

Om stöld inträffar, fyll i INOMEC Stöldanmälan (finns HÄR)

 • Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson.
 • Uppge var/när brottet ha skett och individnummer på stulen egendom.
 • Dokumentera med bilder.
 • Gör en polisanmälan! Ange INOMEC som målsägare i polisanmälan och individnummer på
  stulenegendom.
 • Kopia på polisrapport och INOMEC stöldanmälan ska snarast skickas till INOMEC.

OBSERVERA! Om inte komplett skade/stöld-anmälan rapporterats till INOMEC inom 10 dagar debiteras
hyra samt förlust av material.

Villkor

Avgiften för försäkringen uppgår till 5% av bruttopriset exklusive moms enligt gällande prislista.
Självrisken är 0,1 prisbasbelopp per skadetillfälle 0,1 x 57 300* = 5 730 kr. Vid skada som understiger
självrisken debiteras verklig kostnad.
*Prisbasbeloppet för 2024 är = 57 300 kr
Läs mer ingående om försäkringen HÄR.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på några vanliga frågor. Hittar du inte svaret nedan hjälper vi dig gärna vidare. Kontakta din närmsta depå.

Hur kan jag minska risken för stöld?
Du kan aldrig gardera dig helt mot stöld, men en rimlig säkerhetsåtgärd för att förhindra stöld är att alltid
låsa in egendom i en container eller en lokal som endast ert företag har tillgång till. Tyngre och större
egendom ska förvaras inhägnade och fastlåsta så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas
när du inte bevakar den.

Har du råkat ut för skada?
Om skada inträffar, kontakta snarast din närmaste INOMEC depå. Vid samtliga skadeärenden skall rimliga
åtgärder ha vidtagits för att förhindra att skada uppstår.
Se hela försäkringsvillkoren på här.